Trang chủ » Tin Nổi Bật

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012

Đại hội Cổ đông thường niên 2012, Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ.

Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ trân trọng gửi Quý Cổ đông của Công ty toàn bộ các tài liệu, văn

bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012.

Kính đề nghị các Quý Cổ đông xem xét các tài liệu và gửi "Phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản" về Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Bộ tài liệu bao gồm: (bấm vào đây để xem tất cả các tài liệu)

1/ Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 384-01/TT-HĐQT-CT ngày 19/12/2013    

Xem       Tải xuống

2/ Phiếu xin ý kiến cổ đông

Xem       Tải xuống

3/ Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ năm 2012, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2013  (ngày 18/12/2013).

Xem       Tải xuống

4/ Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, mục tiêu và nhiệm vụ ản xuất kinh doanh năm 2013 (ngày 18/12/2013).

Xem       Tải xuống

5/ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2012 (ngày 18/12/2013).

Xem       Tải xuống

6/ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 năm 2012, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ.

Xem       Tải xuống

 

Công Ty

Tin cũ hơn