Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Logo_TH_200x224_1544682727.png

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Giấy Mời - Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Logo_TH_200x224_1541498431.png

Trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo v/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Logo_TH_200x224_1541491848.png

Báo cáo v/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Logo_TH_200x224_1541491771.png

[Dự thảo] Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Logo_TH_200x224_1541491683.png

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Logo_TH_200x224_1541491434.png

Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018

Logo_TH_200x224_1541491067.png

Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018

Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2017

Logo_TH_200x224_1541490149.png

Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2017


<< 123