Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NK 2021 - 2026

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ về việc họp Đại hội đồng cổ đông ...

Logo_TH_UpWeb_1651211436.png

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty cổ phần ĐTPT nhà và XD Tây Hồ

Logo_TH_UpWeb_1651211221.png

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty cổ phần ĐTPT nhà và XD Tây Hồ

Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1650428143.png

Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh ngày 17/4/2022)

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kì 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1650272338.png

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kì 2021 - 2026

[Mẫu] Giấy ủy quyền về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần ...

Logo_TH_UpWeb_1650270415.png

[Mẫu] Giấy ủy quyền về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

[Mẫu] Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây ...

Logo_TH_UpWeb_1650257654.png

[Mẫu] Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng...

Logo_TH_UpWeb_1650110373.png

Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh theo Công văn số 363/CV-TCT ngày 07/4/2022 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ)

Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh)

Logo_TH_UpWeb_1650110088.png

Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh theo Công văn số 363/CV-TCT ngày 07/4/2022 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ)


<< 12