Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NK 2021 - 2026

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng ...

Logo_TH_UpWeb_1651648455.png

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1651211933.png

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ về việc họp Đại hội đồng cổ đông ...

Logo_TH_UpWeb_1651211436.png

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty cổ phần ĐTPT nhà và XD Tây Hồ

Logo_TH_UpWeb_1651211221.png

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty cổ phần ĐTPT nhà và XD Tây Hồ

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1650511624.png

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1650511503.png

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1650428143.png

Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh ngày 17/4/2022)

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kì 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1650272338.png

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kì 2021 - 2026


<< 123