Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2017

Logo_TH_200x224_1522997921.png

Điều lệ Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Logo_TH_200x224_1519880956.png

Báo cáo thường niên của Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ - Năm báo cáo 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

Logo_TH_250x280_1519869867.png

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (Đã được kiểm toán) của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 - Công ty

Logo_TH_200x224_1495245376.png

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 - Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

[THÔNG BÁO] Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017

Logo_TH_200x224_1493277732.png

[THÔNG BÁO] Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ Thời gian: 8h00' đến 11h30' ngày 08/5/2017 Địa điểm: Hội trường Hoa Lan - Khách sạn Công Đoàn, số 98 Đường Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Q. Tây Hồ. TP. Hà Nội

Biên Bản Kiểm phiếu Thông qua các Tờ trình

logo_Tay_Ho_2016_12_1492316557.jpg

Biên Bản Kiểm phiếu Thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Báo cáo - Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Logo_TH_200x224_1493277758.png

Báo cáo - Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Logo_TH_200x224_1493277770.png

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ


<< 123