Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Logo_TH_DHDCD_1563604533.jpg

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Logo_TH_DHDCD_1563604489.jpg

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Giấy Mời - Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Logo_TH_DHDCD_1563604412.jpg

Trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy Ủy Quyền

Logo_TH_DHDCD_1563604338.jpg

Giấy Ủy quyền về việc Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 201

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Logo_TH_DHDCD_1563604254.jpg

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Logo_TH_DHDCD_1563604147.jpg

Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019

Logo_TH_DHDCD_1563604007.jpg

Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019

Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và BĐH Công ty năm 2018

Logo_TH_DHDCD_1563603948.jpg

Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2018


<< 12