Trang chủ » ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TN NĂM 2019, NĂM 2020 và NK 2021-2026

Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2019, 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1625909478.png

Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2019, 2020 và NK 2021-2026

Biên Bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2019, 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1625909487.png

Biên Bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2019, 2020 và NK 2021-2026

Biên Bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2019, 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1625909498.png

Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS, Quyết định của Đoàn chủ tịch, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 140/TB-CT ngày 10/6/2021 [cập nhật & bổ sung]

Logo_TH_UpWeb_1623380976.png

Thông báp số 140 ngày 10/6/2021 về việc Mời họp ĐHĐCĐ TN 2019,2020 và NK 2021-2026 của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ. Thông báo này bổ sung cho Thông báo 119 ngày 25-5-2021

Giấy Mời và Thông báo v.v tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1622078702.png

Giấy Mời và Thông báo v.v tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

[Mẫu] Đơn Ứng cử, Đề cử thành viên HDQT & BKS

Logo_TH_UpWeb_1616123987.png

[Mẫu] Đơn Ứng cử, Đề cử thành viên HDQT & BKS

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1616033780.png

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Giấy Ủy Quyền và Phiếu Đăng ký dự ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1616033694.png

Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025)


<< 123