Trang chủ » ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TN NĂM 2019, NĂM 2020 và NK 2021-2026

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 140/TB-CT ngày 10/6/2021 [cập nhật & bổ sung]

Logo_TH_UpWeb_1623380976.png

Thông báp số 140 ngày 10/6/2021 về việc Mời họp ĐHĐCĐ TN 2019,2020 và NK 2021-2026 của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ. Thông báo này bổ sung cho Thông báo 119 ngày 25-5-2021

Giấy Mời và Thông báo v.v tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1622078702.png

Giấy Mời và Thông báo v.v tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

[Mẫu] Đơn Ứng cử, Đề cử thành viên HDQT & BKS

Logo_TH_UpWeb_1616123987.png

[Mẫu] Đơn Ứng cử, Đề cử thành viên HDQT & BKS

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1616033780.png

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Giấy Ủy Quyền và Phiếu Đăng ký dự ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1616033694.png

Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1616033669.png

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, năm 2020 và Nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Logo_TH_UpWeb_1616033640.png

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019, năm 2020 và NK 2021-2026

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020 - Mục tiêu, định hướng kế hoạch NK 2021-2026 của HĐQT Cty

Logo_TH_UpWeb_1616033595.png

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020 - Mục tiêu, định hướng kế hoạch NK 2021-2026 của HĐQT Công ty


<< 12