Trang chủ » ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng thường niên 2022

Logo_TH_200x224_1519884822_1673249109.png

Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng thường niên 2022

Thông báo thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Logo_TH_200x224_1519884822_1672132892.png

Thông báo thay đổi thời gian đại hội

Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

Logo_TH_200x224_1519884822_1671764124.png

Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT

Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Logo_TH_200x224_1519884822_1670571491.png

Dự thảo NQ ĐHĐCĐ 2022

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Logo_TH_200x224_1519884822_1670571340.png

Quy chế bầu cử HĐQT năm 2022

Dự thảo Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Logo_TH_200x224_1519884822_1670571078.png

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Logo_TH_200x224_1519884822_1670560715.png

Thông báo chốt danh sách CĐ ĐHTN 2022

Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Logo_TH_200x224_1519884822_1670552550.png

Giấy UQ Đại hội 2022


<< 12