Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2015 - 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2014

Logo_TH_200x224_1519884822.png

Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

Logo_TH_200x224_1519880703.png

Báo cáo thường niên của Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ - Năm báo cáo 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014

Logo_TH_250x280.png

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 (Đã được kiểm toán) của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

Giấy Mời - Tham dự họp ĐHĐCĐ 2013-2014 và ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ III 2015-2020

Logo_Tay_Ho_2016_250x250_1450170899.png

Trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ tới dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013-2014 - Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III: 2015-2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III: 2015 - 2020

Logo_Tay_Ho_2016_250x250_1450169848.png

Dự thảo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III: 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Điều lệ Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ (Sửa đổi)

LoGoTayHo_1450099220.png

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (sửa đổi)

[Tờ Trình] Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

LoGoTayHo_1450099209.png

Tờ Trình V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

[Dự Thảo] Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Logo_Tay_Ho_2016_250x250_1450086167.png

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015


<< 123