Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

logo_Tay_Ho_2016_50_1482596360.jpg

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ Thời gian tổ chức: Ngày 29 tháng 12 năm 2016 Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 2 Ngõ 9 Đường Đặng Thai Mai - Tây Hồ - Hà Nội

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

logo_Tay_Ho_2016_50_1482595788.jpg

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

Giấy Ủy Quyền

logo_Tay_Ho_2016_50_1482595037.jpg

Giấy ủy quyền về việc tham dự Đại hội

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Đơn đề cử, Lý lịch (theo mẫu)

logo_Tay_Ho_2016_50_1482594965.jpg

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Đơn đề cử, Lý lịch (theo mẫu), Các văn bằng, chứng chỉ kèm theo

Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và BĐH Công ty năm 2015

logo_Tay_Ho_2016_50_1482594700.jpg

Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và BĐH Công ty năm 2015

Tờ trình - Sửa đổi Điều lệ Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

logo_Tay_Ho_2016_50_1482592504.jpg

Tờ trình - Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

Tờ trình - Xin phê duyệt chỉ tiêu chủ yếu thực hiện SXKD 2015 và chỉ tiêu KH 2016

logo_Tay_Ho_2016_50_1482466631.jpg

Tờ trình - Xin phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện SXKD 2015 và chỉ tiêu KH 2016

Tờ trình - Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, dự kiến năm 2016

Logo_Tay_Ho_2016_New_1482151273.png

Tờ trình về việc xem xét thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, dự kiến năm 2016


 123