Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

[THÔNG BÁO] Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Logo_TH_200x224_1540975064.png

Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ trân trọng thông báo tới toàn thể các Quý cổ đông được biết về thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

[Dự Thảo] Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Logo_TH_200x224_1539076652.png

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

[THÔNG BÁO] Chốt danh sách cổ dông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Logo_TH_200x224_1523331556.png

Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ trân trọng thông báo tới toàn thể các Quý cổ đông được biết về thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. (Thông báo này đã được thay thế bằng Thông báo 31/10/2018)


 123 >>