Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Giấy Mời - Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Giấy Mời - Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

 

 

Công ty

Tin cũ hơn