Trang chủ » ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TN NĂM 2019, NĂM 2020 và NK 2021-2026

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 140/TB-CT ngày 10/6/2021 [cập nhật & bổ sung]

Thông báp số 140 ngày 10/6/2021 về việc Mời họp ĐHĐCĐ TN 2019,2020 và NK 2021-2026 của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ. Thông báo này bổ sung cho Thông báo 119 ngày 25-5-2021

 

 

 

Công ty

Tin cũ hơn