Trang chủ » Thông tin Nội bộ

[THÔNG BÁO] Miễn nhiệm Tổng giám đốc - Đại diện pháp luật đối với ông Hồ Đình Thịnh

Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 22-10-2021 về việc: Miễn nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện theo PL Công ty và chấm dứt vai trò Chủ tài khoản Công ty đối với ông Hồ Đình Thịnh. Và một số nội dung khác

THÔNG BÁO số 22/TB-HĐQT 

TRÍCH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

Công ty

Tin cũ hơn