Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015

Logo_TH_200x224_1519885004.png

Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Logo_TH_200x224_1519880851.png

Báo cáo thường niên của Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ - Năm báo cáo 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

Logo_TH_250x280_1519869736.png

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 (Đã được kiểm toán) của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

logo_Tay_Ho_2016_50_1483945706.jpg

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 29 tháng 12 năm 2016

Tờ trình - Bổ sung thành viên HĐQT

logo_Tay_Ho_2016_50_1483945643.jpg

Tờ trình - Bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

Tờ trình - Miễn nhiệm thành viên HĐQT

logo_Tay_Ho_2016_50_1483945509.jpg

Tờ trình - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Giấy Mời - Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

logo_Tay_Ho_2016_50.jpg

Trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2015 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016

logo_Tay_Ho_2016_50_1482758675.jpg

Báo cáo Ttổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 - Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ


<< 123