Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NK 2021 - 2026

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - ...

Logo_TH_UpWeb_1650109606.png

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh theo Công văn số 363/CV-TCT ngày 07/4/2022 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ)

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh)

Logo_TH_UpWeb_1650109367.png

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh theo Công văn số 363/CV-TCT ngày 07/4/2022 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ)

Thông báo thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1649396607.png

Thông báo thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

[Mẫu] Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022

Logo_TH_UpWeb_1648019447.png

[Mẫu] Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Logo_TH_UpWeb_1647944716.png

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30 tháng 3 năm 2022

Logo_TH_UpWeb_1647944014.png

Thông báo hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ


 12 >>