Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NK 2021 - 2026

Thông báo thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

 

Công văn số 363/CV-TCT ngày 07/4/2022 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường:

 

Các thông tin khác về Đại hội xin mời xem trên website hoặc truy cập tại đây

Công ty

Tin cũ hơn