Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NK 2021 - 2026

[Mẫu] Giấy ủy quyền về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

[Mẫu] Giấy ủy quyền về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

 

Công ty

Tin cũ hơn