Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NK 2021 - 2026

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty cổ phần ĐTPT nhà và XD Tây Hồ

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty cổ phần ĐTPT nhà và XD Tây Hồ

 

 

 

 

 

Kèm theo Biên bản bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026:

 

 

Kèm theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026:

 

 

Công ty

Tin cũ hơn