Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NK 2021 - 2026

Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh)

Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều chỉnh theo Công văn số 363/CV-TCT ngày 07/4/2022 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ)

 

 

 

Công ty

Tin cũ hơn