Trang chủ » ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ đã diễn ra từ hồi 8h30 đến 11h50 ngày 28/7/2023. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

I. Chương trình Đại hội:

Chi tiết bấm vào đường dẫn sau: Chương trình Đại hội

II. Quy chế tổ chức Đại hội:

Chi tiết bấm vào đường dẫn sau: Quy chế tổ chức Đại hội

III. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Chi tiết bấm vào đường dẫn sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

IV. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023:

Chi tiết bấm vào đường dẫn sau: Báo cáo kết quả SXKD và KH

V. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023:

Chi tiết bấm vào đường dẫn sau: Báo cáo hoạt động HĐQT 2022 và kế hoạch 2023

VI. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Chi tiết bấm vào đường dẫn sau: Báo cáo Ban kiểm soát

VII. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Chi tiết bấm vào đường dẫn sau: Biên bản họp

VIII. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Chi tiết bấm và đường dẫn sau: Nghị quyết Đại hội

 

 

Công ty

Tin cũ hơn